PHP 陣列索引預設為由 0 開始遞增的循序數列,同時也支援自行設定索引值。

// 序列式
$sequential_array = ['A', 'B', 'C'];

// 關聯式
$associative_array = ['a' => 'A', 'b' => 'B', 'c' => 'C'];

 

使用 print_r 查看陣列內容:

// $sequential_array
Array
(
  [0] => A
  [1] => B
  [2] => C
)

// $associative_array
Array
(
  [a] => A
  [b] => B
  [c] => C
)

 

判斷兩者的方式為檢查陣列索引是否為一公差為 1 的循序數列。先利用 array_keys() 取得所有陣列索引值後,再利用 range() 產生一個循序整數陣列,比對兩者內容即可判斷:

function is_assoc( array $array ) {
  if ( [] === $array ) return false;
  return array_keys($array) !== range(0, count($array) - 1);
}

var_dump( is_assoc(['a', 'b', 'c'])           ); // false
var_dump( is_assoc(['0' => 'a', '1' => 'b', '2' => 'c']) ); // false
var_dump( is_assoc(['1' => 'a', '0' => 'b', '2' => 'c']) ); // true
var_dump( is_assoc(['a' => 'a', 'b' => 'b', 'c' => 'c']) ); // true

Reference

How to check if PHP array is associative or sequential? – Stack Overflow

留言